Logopedie

Klinická logopedie je odvětví speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči, hlasu a sluchu.

Logopedická péče ve stacionáři je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace pro děti a mládež.

Poskytovaná péče:

  1. diagnostika všech typů narušené komunikační schopnosti
  2. prevence vzniku řečových vad a orofaciálních patologií
  3. terapie všech typů narušené komunikační schopnosti

- stimulace dýchání, fonace, artikulace

- rozvoj slovní zásoby a gramatické stavby řeči

- úprava výslovnosti jednotlivých hlásek

- nácvik alternativních komunikačních dovedností

- orofaciální stimulace, multisenzorická stimulace

- využití PC programů v podpoře rozvoje komunikačních dovedností

Logopedická intervence probíhá individuálně nebo skupinově.

Výhodou stacionáře je mezirezortní spolupráce s fyzioterapeutem, speciálním pedagogem, zdravotní sestrou.

Samozřejmostí je poradenství a úzká spolupráce s rodinou.

Logoped na základě podrobné diagnostiky vytváří individuální plán terapie každému pacientovi na míru, kdy cílem komplexní péče je zachování aktivity a funkčnosti dítěte při všech denních činnostech pro zlepšení kvality života nejen dítěte, ale i pečujících osob.

Logopedickou péči ve stacionáři poskytuje Mgr. Nataša Nechvátalová, absolventka Pedagogické fakulty MU Brno obor speciální pedagogika – logopedie, surdopedie. Atestace v oboru klinický logoped v roce 2006.

email: logopedie.stacionar@seznam.cz

tel.: 568 848 840