Kdo jsme 

Základní informace: 

Poslání:

Posláním Denního rehabilitačního stacionáře je poskytování kvalitních sociálních služeb svým uživatelům. Na I. oddělení se staráme o žádoucí rozvoj uživatelů po stránce léčebné, preventivní, psychologické, logopedické, ortoptické a sociální tak, aby byli schopni zvládnout povinnou školní docházku. Na II. oddělení vedeme uživatele k co největší samostatnosti a nezávislosti. Pomáháme jim při uspokojování sociálních a kulturních potřeb, aby mohli maximálně možně prožít plnohodnotný život.

Cíle služby:

Každému klientovi se stanoví konkrétní individuální plán se zřetelem k jeho specifickým potřebám, věku, jeho schopnostem, druhu a stavu postižení a možnosti léčebného a výchovného působení při zachování vlivu rodiny. Cílem tohoto plánu je zařadit klienta co nejvíce do běžného života. 

Principy – zásady služby:

1)      Profesionální péče (odborně vzdělaný a dále vzdělávaný personál)

2)      Pocit bezpečí (stálý personál, přívětivé a bezpečné prostředí)

3)      Péče podle aktuální potřeby klienta

4)      Péče podle individuálního plánu, o kterém klient (případně prostřednictvím rodiny, klíčového pracovníka, osoby blízké) rozhoduje v průběhu poskytování služby

5)      Zvýšená pozornost a péče v adaptačním období

6)      Udržení kontaktu s přirozeným prostředím a využívání dalších veřejně dostupných služeb (návštěvy kina, divadla, knihovny, výstav, doprovod na poštu, do obchodu, výlety,…)

7)      Rozvíjení soběstačnosti (upřednostnění podpory před péčí)

8)      Rozvíjení dovedností sebeobsluhy, základních pracovních návyků a dovedností nutných ke zkvalitnění života (keramická dílna, dřevodílna, výtvarná a šicí dílna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna)

9)      Smysluplná komunikace, možnost alternativní komunikace

10)    Týmová spolupráce všech pracovníků

11)    Zachování vlivu rodiny (spolupráce s rodinou)

Cílová skupina:

-          osoby s tělesným postižením

-          osoby s mentálním postižením

-          osoby s kombinovaným postižením

-          osoby s chronicky duševním postižením

-          osoby se zrakovým postižením (pouze děti s diagnózou tupozrakost a šilhání do věku 10 let)

Věková hranice cílové skupiny: 1 – 64 let 

Denní kapacita:

45 klientů

Kontraindikace (důvody, pro které nelze žadatele přijmout):

1)      žadatel nevyhovuje cílové skupině

2)      nemáme volnou kapacitu

3)      změna zdravotního stavu klienta a s tím související neschopnost zajistit nutnou kvalitu služby (klient se stane zcela ležícím, odkázaným na intravenózní výživě…..)

4)      dlouhodobě nezvladatelné chování klienta (prokazatelná agresivita, užívání návykových látek, trvale rušivý vliv na ostatní klienty…..)

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení osobám s tělesným, mentálním a zdravotním postižením, jejichž stav vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby.

Poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. A na základě registrace Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor soc. věcí a zdravotnictví – KUJI74580/2007. 

Klient má právo požadovat od poskytovatele následující služby:

a)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b)      pomoc při zajištění osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro zajištění osobní hygieny

c)      poskytnutí stravy

d)      léčebnou péči

e)      rehabilitaci

f)       výchovně-vzdělávací činnosti a aktivizační činnosti

g)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

h)      sociálně terapeutické činnosti

i)       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí